ISO | Međunarodni Standardi

Stanardizacija i Akreditacija

Bilo da ste u postupku pokretanja implementacije ili sertifikovanja, u potrazi za novim telom za prenos ili samo trebate informaciju o mogućnostima za svoju firmu, kontaktirajte naš stručni tim, koji će vas voditi kroz proces i pružiti savete, odgovore i predložiti rešnja !

Akreditaciono telo Srbije (ATS)

Jugoslovensko akreditaciono telo (JUAT), koje je kasnije promenilo naziv u Akreditaciono telo Srbije (ATS), osnovano je 1998. godine Uredbom o obrazovanju Jugoslovenskog akreditacionog tela. Od 1998. do 2000. godine JUAT je poslove akreditacije obavljao kao kolegijalni državni organ u sastavu tadašnjeg Saveznog ministarstva za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije. Prvu akreditaciju ovaj kolegijalni državni organ je dodelio 28. juna 2000. godine.

Od 2000. do 2003. godine JUAT je radio kao kolegijalni organ izvan sastava ministarstava. Od juna 2003. do juna 2006. godine, JUAT postaje Akreditaciono telo Srbije i Crne Gore i nalazi se u sastavu Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose Srbije i Crne Gore.

Odlukom o osnivanju, koju je usvojila Vlada Republike Srbije, ATS dobija status pravnog lica, odnosno nezavisne i neprofitne organizacije u skladu sa Zakonom o akreditaciji („Službeni list SCG“, br. 44/2005) čija je primena počela od 01.01.2006. godine.

Nakon stupanja na snagu novog Zakona o akreditaciji, 20. oktobra 2010. godine, ATS se registruje kao ustanova, a na pitanja osnivanja, organizacije, položaja i delatnosti ATS-a primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju javne službe. ATS je jedini u Republici Srbiji kome se ovim zakonom poverava obavljanje poslova akreditacije.

Odlukom o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije, koja je stupila na snagu 24. februara 2011. godine, dotadašnja engleska verzija naziva ATS-a „Accreditation Board of Serbia“ je promenjena u „Accreditation Body of Serbia“.

ATS obavlja svoje poslove poštujući sledeće vrednosti:

Nepristrasnost i nezavisnost

ATS je u obavezi da poštuje princip nepristrasnosti kod donošenja odluka o akreditaciji. To znači da ne sme da postoji sukob interesa između ATS-a i tela koje se prijavljuje za akreditaciju pri čemu ATS obavlja poslove bez političkih, komercijalnih, finansijskih i drugih pritisaka koji bi ugrozili njegovu nepristrasnost.

Obaveza je ATS-a da promoviše značaj i ulogu akreditacije, kao i da na odgovarajući način obavlja svoje zadatke u cilju očuvanja opšteg interesa budući da predstavlja najznačajniju kariku u oblasti ocenjivanja usaglašenosti kako u oblasti dobrovoljne akreditacije (zahtevi tržišta) tako i u oblasti obavezne (zakonom regulisane) akreditacije.

Stoga se akreditacija mora sprovoditi:
– na osnovu odluke vlade kojom se nacionalno akreditaciono telo ovlašćuje da obavlja poslove akreditacije,
– na način koji omogućava potpuno poštovanje principa nezavisnosti i nepristrasnosti,
– uz poštovanje svih zainteresovanih strana gde nijedna strana ne može da ima prevlast,
– tako da akreditaciono telo obavlja poslove kao neprofitna ustanova čime se izbegava postojanje konkurentnosti između akreditacionog tela i akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Prilikom dodeljivanja akreditacije ATS štiti interese svih strana, koje u tom procesu učestvuju, pri čemu se mora voditi računa o nezavisnosti ocenjivača kada se isti biraju kao članovi tima za ocenjivanje.

Usredsređenost na tržište

ATS nastoji da zadovolji potrebe svojih klijenata u što većoj meri i to na način koji ne utiče na sâm postupak ocenjivanja. U tom smislu se koriste različite vrste komunikacije sa korisnicima kako bi se na uspešan način predvidele potrebe tržišta za informacijama i novim uslugama.

Transparentnost

Uspešnost poslovanja ATS duguje dobro organizovanoj unutrašnjoj strukturi. U tom smislu je posebno važna dobra poslovna komunikacija, postojanje jasno definisane procedure za odlučivanje o akreditaciji, ali i zadataka, nadležnosti i odgovornosti.

Kompetentnost i integritet

Učešće na odgovarajućim obukama i edukacijama dovodi do povećanja stepena kompetentnosti ocenjivača i tehničkih eksperata, a ATS stalno prati i ocenjuje kompetentnost ocenjivača i tehničkih eksperata prilikom ocenjivanja, odnosno učestvovanja u radu tima za ocenjivanje, kroz najavljeno ili nenajavljeno osvedočenje, postupak odlučivanja o akreditaciji, kao i na osnovu povratnih informacija ocenjivanog tela za ocenjivanje usaglašenosti, mišljenja i eventualnih prigovora. Ovakav način izgradnje kapaciteta zaposlenih i eksterno angažovanih ocenjivača i eksperata, odnosno održavanja odgovarajućeg stepena kompetentnosti od suštinskog je značaja za proces odlučivanja o akreditaciji čime ATS osigurava i štiti svoj integritet ustanove od poverenja u duhu slogana akreditacije – “poverenje u kompetentnost”.

Akreditacija

Akreditacija je postupak koji sprovodi nacionalno akreditaciono telo i na osnovu kojeg utvrđuje i potvrđuje da određeno telo ispunjava zahteve za obavljanje odgovarajućih poslova ocenjivanja usaglašenosti, utvrđenih u odgovarajućim međunarodnim standardima, i da je kompetentno za obavljanje tih poslova. U Srbiji akreditaciju sprovodi jedino Akreditaciono telo Srbije (ATS) koje je osnovala Republika Srbija i kome su povereni poslovi akreditacije u skladu sa Zakonom o akreditaciji.

Akreditacija predstavlja zvaničnu potvrdu o kompetentnosti organizacije da pruži odgovarajuću uslugu ocenjivanja usaglašenosti ispitivanjem ili sertifikovanjem. Kompetentnost organizacija za ocenjivanje usaglašenosti potvrđuje se putem postupaka standardizovanih u seriji ISO/IEC 17000.

Akreditovanje predstavlja postupak utvrđivanja kompetentnosti organizacija (stručnosti i iskustva kadrova, pogodnosti i primerenosti objekata i opreme) za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti. Akreditovanje, ili akreditaciju, obavlja Akreditaciono telo Srbije prema propisanom postupku, odnosno Pravilima akreditacije.

Akreditovanje se završava aktom o akreditaciji (rešenje i li sl.), kao zvaničnim dokumentom ili dokumentacijom (više dokumenata) gde je, pored ostalog, navedena oblast za koju se dodeljuje akreditacija.

Oblast akreditacije je obim poslova ocenjivanja usaglašenosti za koji je, u postupku akreditacije, utvrđena potrebna kompetentnost. Akreditacija se dodeljuje za sledeće poslove ocenjivanja usaglašenosti: ispitivanje, kontrolisanje, sertifikacija proizvoda i procesa,     sertifikacija sistema menadžmenta, seritfikacija stručnih lica, etaloniranje.

Kompetentnost za ocenjivanje usaglašenosti je pokazana sposobnost da se primeni relevantno znanje – ekspertiza i stručna veština u obavljanju poslova ocenjivanja usaglašenosti i posedovanje odgovarajućih objekata i opreme.

Ispitivanje predstavlja određivanje karakteristika proizvoda prema zahtevima standarda.

U procesu akreditacije Akreditaciono telo Srbije (ATS) koristi ocenjivače koji imaju odgovarajuće obrazovanje, stručnost i potrebno iskustvo u oblastima koje ocenjuju, odnosno na poslovima ocenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija, kao i odgovarajuće obuke za ocenjivače u sistemu akreditacije.

Akreditaciono Telo Srbije – ATS je potpisnik IAF MLA sporazuma (Multilateral Recognition Arrangement) za oblast sertifikacije proizvoda od 25. oktobra 2012. godine takođe na osnovu potpisanog pomenutog multilateralnog sporazuma sa EA, odnosno od 6. oktobra 2014. godine ATS je potpisnik IAF MLA sporazuma za oblast sertifikacije sistema menadžmenta i od 20. oktobra 2016. godine za oblast sertifikacija osoba.

Oblasti za koje su različite članice potpisale IAF MLA sporazum: http://www.iaf.nu/articles/IAF_Members__Signatories/4

Pogledajte potpisani IAF MLA sporazum za sertifikaciju proizvoda, IAF MLA sporazum za sertifikaciju sistema menadžmenta odnosno IAF MLA sporazum za sertifikaciju osoba.

Osim međunarodnih multilateralnih sporazuma o priznavanju akreditacije, akreditaciona tela mogu međusobno potpisivati i bilateralne sporazume o saradnji u oblasti akreditacije.

U regionu Akreditaciono Telo Srbije – ATS ima za sada sklopljene sporazume o bilateralnoj saradnji sa:

1. Institutom za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA)
2. Akreditacionim tijelom Crne Gore (ATCG)
3. Institutom za akreditaciju Republike Makedonije (IARM)
4. Hrvatskom akreditacijskom agencijom (HAA)
5. Rumunskim akreditacionim telom (RENAR)
6. Slovačkim akreditacionim telom (SNAS)
7. Slovenačkim akreditacionim telom (SA)
8. Saveznom službom za akreditaciju Ruske federacije (Rosakkreditaciя)
9. Državni centar Belorusije za akreditaciju (BSCA)
10. Bugarskom službom za akreditaciju (BAS)

Ukoliko, pri akreditaciji za pojedine specifične poslove ocenjivanja usaglašenosti, ATS ne raspolaže ocenjivačima i tehničkim ekspertima koji imaju odgovarajuću stručnost i iskustvo na tim poslovima, angažovaće stručnjake koji poseduju adekvatno znanje i iskustvo i koji će u timu ocenjivača ATS-a obavljati poslove ocenjivanja i tehničke ekspertize. Angažovani ocenjivači i tehnički eksperti mogu biti iz redova stalno zaposlenih u ATS-u ili se mogu ugovorom angažovati kao eksterni ocenjivači i tehnički eksperti.

Svako ko ispunjava uslove za Kandidata i za ocenjivače, tehničke eksperte može se prijaviti pisanim putem podnošenjem popunjene Prijave za ocenjivače i tehničke eksperte i radne biografije (Curriculum Vitae) na adresu:

ATS
Akreditaciono telo Srbije
www.ats.rs

Akreditaciono telo Srbije
Vlajkovićeva 3, V sprat
11000 Beograd 6
poštanski fah 92
Srbija