ISO | Međunarodni Standardi

Sertifikacija

Bilo da ste u postupku pokretanja implementacije ili sertifikovanja, u potrazi za novim telom za prenos ili samo trebate informaciju o mogućnostima za svoju firmu, kontaktirajte naš stručni tim, koji će vas voditi kroz proces i pružiti savete, odgovore i predložiti rešenje !

IAF – Međunarodni forum za akreditaciju

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je svetska mreža akreditacionih tela i drugih strana zainteresovanih za ocenjivanje usaglašenosti, a glavna uloga mu je izrada i razvoj programa za ocenjivanje usaglašenosti koji se primenjuje na globalnom nivou u cilju sprečavanja pojave necarinskih barijera u trgovini.

Članice IAF-a su akreditaciona tela iz svih delova sveta, predstavnici industrije i akreditovanih sertifikacionih tela koji, kroz članstvo u ovoj međunarodnoj organizaciji, promovišu primenu jedinstvenog sistema multilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju sertifikata koje izdaju tela za ocenjivanje usaglašenosti akreditovana od strane pomenutih akreditacionih tela.

Jedan od ciljeva IAF-a je i da se trgovina odvija u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije, a na osnovu multilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju (MLA) kojima se potvrđuje ekvivalentost sistema akreditacije članica putem kolegijalnog ocenjivanja. Ovakav sistem bi trebalo da omogući preduzećima da se njihovi sertifikati priznaju svuda u svetu budući da je jedan od ciljeva IAF-a promocija međunarodnog priznavanja akreditacija koje dodeljuju akreditaciona tela država članica IAF-a kroz priznavanje ekvivalentnosti njihovih sistema akreditacije. Sve članice IAF-a usvajaju zajedničke politike i procedure kako bi se olakšao slobodan protok roba, usluga, ljudi i kapitala u skladu sa Sporazumom o tehničkim preprekama trgovini (World Trade Organisation’s Agreement on Technical Barriers to Trade).

Iz tog razloga moto IAF-a glasi „jednom ispitano ili sertifikovano – prihvaćeno svuda.“

Strukturu IAF MLA sporazuma čini pet nivoa:

1. nivo – standard ISO/IEC 17011, definiše zahteve koji se odnose na akreditaciono telo.

2. nivo – poslovi akreditacije za koje je akreditaciono telo dokazalo svoju kompetentnost u obavljanju akreditacije onako kako je to definisano usvojenim generičkim normativnim aktima akreditacije koji su izlistani u trećem nivou. IAF MLA sporazum obuhvata sledeće poslove akreditacije:

2.1 Sertifikacija sistema menadžmenta
2.2 Sertifikacija proizvoda
2.3 Sertifikacija osoba
2.4 Validacija i verifikacija

3. nivo – generički normativni akti akreditacije usvojeni od strane IAF-a koristi akreditaciono telo prilikom utvrđivanja kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) za obavljanje poslova akreditacije. Na primer:

3.1 Sertifikacija sistema menadžmenta – standard ISO/IEC 17021
3.2 Sertifikacija proizvoda – standard ISO/IEC 17065
3.3 Sertifikacija osoba – standard ISO/IEC 17024
3.4 Vvalidacija i verifikacija gasova staklene bašte (GHG) – standard ISO 14065

4. nivo – normativna dokumenta za specifičan sektor, usvojena od strane IAF-a, definišu međunarodno priznate aplikacije generičkih normativnih dokumenata koji su izlistani u trećem nivou. Prilikom ocenjivanja kompetentnosti TOU za neki specifičan sektor, akreditaciono telo koristi navedena dokumenta u kombinaciji sa dokumentima koji su navedeni u trećem nivou.

Na primer:
A -Normativna dokument koji se koristi u kombinaciji sa standardom ISO/IEC 17021:

A-1 Sertifikacija sistema menadžmenta koja se odnosi na bezbednost hrane (Food Safety Management System – FSMS) – ISO/TS 22003
A-2 Sertifikacija sistema menadžmenta koji se odnosi na bezbednost informacija (Information Security Management System – ISMS) – ISO/IEC 27006
A-3 Sertifikacija sistema menadžmenta energijom (Energy Management System – EnMS) – ISO 50003

B – Normativna dokumenta koja se koriste u kombinaciji sa standardom ISO/IEC 17065: GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance General Regulations
B-1 Normativna dokumenta koja se koriste u kombinaciji sa standardom ISO/IEC 17024: nema trenutno usvojenih
B-2 Normativna dokumenta koja se koriste u kombinaciji sa standardom ISO 14065: nema trenutno usvojenih

5. nivo – normativna dokumenta za ocenjivanje usaglašenosti usvojena od strane IAF-a koja koriste TOU.

Na primer:
C- normativni dokument korišćen od strane tela za sertifikaciju sistema menadžmenta:

C-1 Sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta (Quality Management System – QMS) – ISO 9001
C-2 Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine (Environmental Management System – EMS) – ISO 14001
C-3 Sertifikacija sistema menadžmenta koji se odnosi na bezbednost hrane (Food Safety Management System – FSMS) – ISO 22000
C-4 Sertifikacija sistema menadžmenta koji se odnosi na bezbednost informacija (Information Security Management System – ISMS) – ISO/IEC 27001
C-5 Sertifikacija sistema menadžmenta energijom (Energy Management System – EnMS) – ISO 50001

D – normativni dokument koji koriste tela za sertifikaciju proizvoda:
D-1 GLOBALG.A.P. IFA Control Points and Compliance Criteria

E – normativni dokument koji koriste tela za sertifikaciju osoba: nema trenutno usvojenih
F – normativni dokument koji koriste validaciona i verifikaciona tela za gasove staklene bašte (GHG): nema trenutno usvojenih.

Aktivnost, koja se sprovodi na nivou 2 zajedno sa relevantnim normativnim dokumentom iz nivoa 3, predstavlja glavni obim MLA sporazuma. Aktivnosti, koje vrše TOU, a koje su u okviru glavnog obima MLA sporazuma, smatraju se podjednako pouzdanim. Nivo 4 i nivo 5 ne postoje za sve glavne obime. Pomenuti nivoi predstavljaju podobime MLA sporazuma. Aktivnosti, koje vrše TOU, a koje su u okviru podobima MLA sporazuma, smatraju se ekvivalentnim.

Kako proveriti Sertifikacionu kuću dali je Akreditovana ? –  Kako odabrati sertifikacionu kuću – telo!

Prilikom odabira Sertifikacione kuće – tela, proverite dali je licencirano (ispunjava uslove da vrši ocenjivanje ) za relevantne standarde koje želite implementirati. Proverite dali je izabrana kuća (Sertifikaciono telo) – akreditiovano. Akreditacija nije obvezna i postoji veliki broj ne akreditovanih kuća u svetu (veoma često se usko bave specifičnim oblastima i procesima) a koja su veoma poštovane, međutim akreditacija vam pruža nezavisnu potvrdu od strane nacionalnog ili međunardno tela! Da biste proverili Sertifikaciono telo, obratite se nacionalnom Akredicionom telu u vašoj zemlji ili posetite Međunarodni akreditacioni forum i pregledajte listu sertifikacionih tela.

Sertifikacija – pružanje od strane nezavisnog tela pismene potvrde (Sertifikata) da proizvod, usluga ili sistem zadovoljava specifične zahteve – prpisane standardom.

Akreditacija – formalno priznanje od strane nezavisnog tela, opšte poznato kao akreditaciono telo, da sertifikaciono telo posluje u skladu s međunarodnim standardima.

Međunarodne organizacije i sporazumi

U Evropi su države članice EU i EFTA-e uspostavile mrežu nacionalnih akreditacionih tela pod nazivom Evropska organizacija za akreditaciju – EA koja omogućava da se kompetentnost svih laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tela ocenjuje po istim principima u skladu sa međunarodnim standardima i procedurama. EA je osnovana kao neprofitna organizacija koja ima zadatak da definiše, harmonizuje i omogući doslednu primenu akreditacije sa ciljem da se otklone trgovinske barijere i doprinese poboljšanju zaštite zdravlja i bezbednosti.

Takođe, EA je zvanično priznata kao organizacija zadužena za pitanja akreditacije u Evropi u skladu sa Uredbom (EK) br. 765/2008 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. jula 2008. godine kojom se uspostavlja pravni okvir za pružanje usluga akreditacije u celoj Evropi. Ovom Uredbom je propisano da u svakoj državi članici EU može da postoji samo po jedno akreditaciono telo kome vlada određene države poverava obavljanje poslova akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda kako u privatnom tako i u državnom sektoru.

Pored EA, za nas značajne regionalne međunarodne organizacije koja uređuje oblast akreditacije u Evropi, postoje i međunarodne organizacije koje uređuju oblast akreditacije na globalnom nivou. Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) i Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum – IAF) su međunarodne organizacije koje na svetskom nivou uređuju oblast akreditacije laboratorija i kontrolnih, odnosno sertifikacionih tela.

ILAC i IAF su uspostavili i održavaju sistem multilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju koji se zasnivaju na regionalnim sporazumima koji postoje u Evropi (ILAC/IAF MRA/MLA), Aziji (ILAC MRA)(APLAC – Asia Pacific Laboratory Accreditation Co-operation for laboratories and inspection), Pacifiku (IAF MLA)(PAC – Pacific Accreditation Co-operation for certification), Americi (ILAC/IAF MRA/MLA) (IAAC – InterAmerican Accreditation Co-operation) i Africi (IAF MLA) (SADCA – Southern African Development Community in Accreditation). Na ovaj način je veliki broj država sveta uključen u sistem, koji su uspostavili ILAC i IAF, kako bi se uklonile tehničke barijere u trgovini i uspostavio harmonizovani pristup u radu svih akreditacionih tela sveta.

Međunarodni sporazumi

Zadatak akreditacionih tela u skladu sa sporazumima, koje potpisuju sa EA (EA MLA), Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC MRA) i Međunarodnim forumom za akreditaciju (IAF MLA), je da vrše promociju akreditacije i ekvivalentnost sistema akreditacije. Ovi sporazumi se potpisuju na osnovu sprovedenog detaljnog ocenjivanja procedura i kriterijuma predmetnog akreditacionog tela (kolegijalno ocenjivanje) koje sprovodi tim stručnjaka iz određene oblasti akreditacije. Jedinstveni pristup kod utvrđivanja kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti širom sveta omogućava zemljama da zaključe međusobne sporazume na osnovu ocene i priznavanja sistema akreditacije čime se smanjuje broj nepotrebnih provera proizvoda u međunarodnoj trgovini i stvaraju se uslovi za slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala.

EA MLA sporazum o međusobnom priznavanju akreditacije je sporazum, koji potpisuju akreditaciona tela članice EA i kojim se priznaju ekvivalentnost i pouzdanost izveštaja i sertifikata, izdatih od strane tela za ocenjivanje usaglašenosti širom Evrope (regiona EA) akreditovanih od strane akreditacionih tela potpisnika sporazuma. Osim pomenutog multilateralnog sporazuma, akreditaciono telo može potpisati i bilateralni sporazum (BLA) sa EA s tim da razlika između MLA (multilateralnog) i BLA (bilateralnog) sporazuma suštinski i ne postoji, izuzev što MLA sporazum potpisuje zemlja punopravna članica EA, dok BLA sporazum potpisuje pridružena članica. Sve obaveze akreditacionih tela, koja potpišu ove sporazume, ostaju iste.

Kontrola sprovođenja multilateralnih/bilateralnih sporazuma sa EA se vrši putem kolegijalnog ocenjivanja koje sprovode ocenjivači iz drugih akreditacionih tela. Svrha ovih rigoroznih ocenjivanja na licu mesta je da se verifikuje da potpisnici sporazuma, tj. akreditaciona tela, u svakom trenutku rade u skladu sa međunarodno priznatim kriterijumima. Evaluacija akreditacionih tela se vrši u skladu sa međunarodnim standardom ISO/IEC 17011, Uredbom (EZ) 765/2008, ostalim kriterijumima, datim u dokumentima međunarodnih organizacija iz oblasti akreditacije (EA, ILAC ili IAF), kao i u skladu sa kriterijumima evropskih ili nacionalnih zakonodavnih organa i industrijskih šema. Sprovođenje ovog procesa nadgleda Evropska komisija, Savetodavni odbor EA i nadležni organi država.

Ukoliko želite da saznate nešto više o akreditaciji i o nacionalnim akreditacionim telima potpisnicima EA MLA sporazuma, posetite vebsajt EA na adresi: http://www.european-accreditation.org/home

dok se spisak akreditacionih tela (država) članica EA nalazi na sledećoj adresi:  http://www.european-accreditation.org/ea-members.

Oblasti za koje su različita akreditaciona tela potpisala EA MLA sporazum: http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories

Akreditaciono Telo Srbije – ATS je  potpisnik EA MLA sporazuma od 24. maja 2012. godine.  ATS je postao punopravni član EA kada je ATS potpisao EA MLA sporazum za sledeće oblasti akreditacije: laboratorija za ispitivanje, medicinskih laboratorija, laboratorija za etaloniranje, kontrolnih tela i sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda. ATS je takođe 27. maja 2014. godine potpisao novi EA MLA sporazum koji sada, pored oblasti ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda, uključuje i oblasti sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba.

Akreditaciono Telo Srbije – ATS je potpisnik ILAC MRA sporazuma od 24. maja 2012. godine ATS je potpisao ILAC MRA sporazum za oblasti ispitivanja i etaloniranja, a 25.10.2012. godine je potpisan i ILAC MRA sporazum za oblast kontrolisanja.

Spisak članica ILAC-a: http://ilac.org/ilac-membership/

Oblasti za koje su različite članice potpisale ILAC MRA sporazum: http://ilac.org/signatory-search/

Akreditaciono Telo Srbije – ATS je potpisnik IAF MLA sporazuma (Multilateral Recognition Arrangement) za oblast sertifikacije proizvoda od 25. oktobra 2012. godine takođe na osnovu potpisanog pomenutog multilateralnog sporazuma sa EA, odnosno od 6. oktobra 2014. godine ATS je potpisnik IAF MLA sporazuma za oblast sertifikacije sistema menadžmenta i od 20. oktobra 2016. godine za oblast sertifikacija osoba.

Oblasti za koje su različite članice potpisale IAF MLA sporazum: http://www.iaf.nu/articles/IAF_Members__Signatories/4

Pogledajte potpisani IAF MLA sporazum za sertifikaciju proizvoda, IAF MLA sporazum za sertifikaciju sistema menadžmenta odnosno IAF MLA sporazum za sertifikaciju osoba.

Osim međunarodnih multilateralnih sporazuma o priznavanju akreditacije, akreditaciona tela mogu međusobno potpisivati i bilateralne sporazume o saradnji u oblasti akreditacije.

U regionu Akreditaciono Telo Srbije – ATS ima za sada sklopljene sporazume o bilateralnoj saradnji sa:

1. Institutom za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA)
2. Akreditacionim tijelom Crne Gore (ATCG)
3. Institutom za akreditaciju Republike Makedonije (IARM)
4. Hrvatskom akreditacijskom agencijom (HAA)
5. Rumunskim akreditacionim telom (RENAR)
6. Slovačkim akreditacionim telom (SNAS)
7. Slovenačkim akreditacionim telom (SA)
8. Saveznom službom za akreditaciju Ruske federacije (Rosakkreditaciя)
9. Državni centar Belorusije za akreditaciju (BSCA)
10. Bugarskom službom za akreditaciju (BAS)