ISO | Međunarodni Standardi

Korisne Informacije

Analiza i Kontrola

Vaš sistem treba da pokaže kako ste u mogućnosti da konstantno isporučujete proizvode i usluge, da zadovolji potrebe kvaliteta i  vašeg kupca. To praktično uključuje sve zadatke i aktivnosti koje se odvijaju u celoj organizaciji da dostavi svoj proizvod ili uslugu do svog klijenta. Takođe morate stalno kontrolisati i unapređivati svoja rešenja kako bi se osigurali najbolje performanse sistema i bili konstantantno upoznati sa budućim očekivanjima tržišta.

Koristeći standardne, efikasno će te proizvesti-stvoriti podatke o tome koliko je efikasan vaš sistema. Jedan od ključnih ciljeva standarda je da osigura da se vaša organizacija poboljšava. Koristite podatke i uvedite poboljšanja ili nova rešenja. Koristeći podatke iz dobijenih rezultata testova, analize će vam pomoći da utvrdite gde može doći do tih poboljšanja ili potrebe za novim rešenjima.

Uzmite sva merenja performansi sistema, analizirajte ih i indentifikujte područja za poboljšanje. Standardi vam pružaju predefinisana rešenja koje možete koristiti kao test tehnike, ili uz pomoć naših konsultanata ova rešenja prilagodite svojim specifičnim potrebama!

Interni Audit

Implementacija celokupnog standarda ili nekog dela – procesa je važan korak za otpornost organizacije. Otpornost ili Elastičnost organizacije je “sposobnost organizacije da predvidi trendove, prilagodi novonastaloj situaciji, da odgovori i prilagodi se na inkrementalne promene i nagle poremećaje kako bi preživeli i napredovali.”

Neefikasna revizija može značiti ozbiljne posledice, što dovodi do neuspjeha procesa, nezadovoljstva kupaca i nepoštovanja zakona. Optimizirajte svoje veštine revizije sa međunarodno priznatim ISO procedurama i povećati vaše sposobnosti interne revizije. Steknite naviku planiranja i obavljanja efikasanih revizija, kao i izveštavanja i preduzimanje korektivnih mera gde je to potrebno.

ISO ORG RS LOGO kontakt

Externi Audit

Sertifikacija (Certification) znači da smo ocenjeni od strane nezavisnog Sertifikacionog tela, i uskladjeni sa pravilima poslovanja međunarodno priznatih standarda, a koji su definisani prema najvišem nivo kvalitete i usluga. Sertifikacija od strane Medjunarodno priznatog sertifikacionog tela, pruža dodatnu sigurnost za vašu organizaciju da su sertifikati koje posedujete medjunarodno priznati i nepristrasni. Ovakva sertifikacija smanjuje rizik poslovanja, i predstavlaj prednost prilikom odlučivanja za vas i vaše klijente, a naša stručnost i implementirano znanje u rešenja doneće vam dodatno poverenje kod klijenata.

Procena od strane nezavisnog tela će garantovati vama i vašim partnerima da vaš sistem (np. upravljanja kvalitetom ISO 9001) u potpunosti zadovoljava zahteve standarda ISO. Pre formalnog ocene usaglašenosti certifikata, AUDITOR IME R&D CENTRA će izvršiti analizu (pregled uskladjenosti procesa na zahteve ovog standarda) i pomoći u identifikaciji područja koje je potrebno prilagoditi za postizanje sertifikata. Nakon usaglašavanja vaši procesi će biti pozitivno ocenjeni od strane nezavisnog sertifikacionog tela, i imaćete priznanje – Sertifikat koji je priznat u celom svetu.


Termini i definicije preuzeti iz ISO standarda:

Proizvod – rezultat nekog procesa.
Proces – skup međusobno povezanih ili međusobno delujućih aktivnosti koji pretvara ulazne elemente u izlazne elemente.
Kvalitet – nivo do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahteve.
Zahtev – potreba ili očekivanje koji su iskazani, po pravilu podrazumevani ili obavezni.
Zadovoljenje korisnika – mišljenje korisnika o stepenu do kojeg su ispunjeni njegovi zahtevi.
Sposobnost – spremnost organizacije, sistema ili procesa da realizuju proizvod koji ispunjava zahteve za taj proizvod.
Kompetentnost – pokazana sposobnost da se primene znanje i veština.
Sistem – skup međusobno povezanih ili međusobno delujućih elemenata.
Sistem menadžmenta – sistem za uspostavljanje politike i ciljeva i za ostvarivanje tih ciljeva.
Sistem menadžmenta kvalitetom – sistem menadžmenta kojim se, sa stanovišta kvaliteta, vodi organizacija i njome upravlja.
Politika kvaliteta – sveobuhvatne namere i vođenje organizacije, koji se odnose na kvalitet, kako ih zvanično izražava najviše rukovodstvo.
Cilj kvaliteta – ono što se traži ili želi postići u vezi sa kvalitetom.
Menadžment kvalitetom – koordinisane aktivnosti za vođenje organizacije u odnosu na kvalitet i upravljanje njome u tom smislu.
Planiranje kvaliteta – deo menadžmenta kvalitetom usredsređen na uspostavljanje ciljeva kvaliteta i na utvrđivanje neophodnih operativnih procesa i odgovarajućih resursa za ispunjavanje ciljeva kvaliteta.
Upravljanje kvalitetom – deo menadžmenta kvalitetom usredsređen na ispunjavanje zahteva kvaliteta.
Obezbeđenje kvaliteta – deo menadžmenta kvalitetom usredsređen na obezbeđenje poverenja u to da su ispunjeni zahtevi kvaliteta.
Poboljšavanje kvaliteta – deo menadžmenta kvalitetom usredsređen na povećavanje sposobnosti da se ispunjavaju zahtevi kvaliteta.
Stalna poboljšavanja – stalna aktivnost na povećavanju sposobnosti za ispunjavanje zahteva.
Efektivnost – mera realizacije planiranih aktivnosti i planiranih rezultata.
Efikasnost – odnos ostvarenih rezultata i upotrebljenih resursa.


Procedura (postupak) – utvrđen način za obavljanje neke aktivnosti ili procesa.
Karakteristika – osobina na osnovu koje se pravi razlika.
Karakteristika kvaliteta – svojstvena karakteristika proizvoda, procesa ili sistema koja se odnosi na zahteve.
Sledljivost – mogućnost da se slede istorijat, primena ili lokacija onoga što se razmatra.
Usaglašenost – ispunjenost zahteva.
Nedostatak (defekt) – neispunjenost zahteva koji se odnose na predviđenu ili specificiranu upotrebu.
Preventivna mera – mera za otklanjanje uzroka moguće neusaglašenosti ili druge neželjene moguće situacije.
Korektivna mera – mera za otklanjanje uzroka otkrivene neusaglašenosti ili druge neželjene situacije.
Ispravka – mera preduzeta da bi se odstranila otkrivena neusaglašenost.
Dorada – mera preduzeta s namerom da se neusaglašen proizvod učini usaglašenim sa zahtevima.
Poslovnik o kvalitetu – dokumenat kojim se definiše sistem menadžmenta kvalitetom organizacije.
Zapis – dokumenat kojim se iskazuju dobijeni rezultati ili daju dokazi o izvršenim aktivnostima.
Objektivni dokaz – podaci koji potvrđuju postojanje ili istinitost nečega.
Kontrolisanje – vrednovanje usaglašenosti posmatranjem i procenjivanjem uz, kada je to pogodno, merenje, ispitivanje ili procenjivanje primenom šablona.
Ispitivanje – utvrđivanje jedne ili više karakteristika prema proceduri.
Verifikacija (overavanje) – potvrđivanje pružanjem objektivnog dokaza da su ispunjeni specificirani zahtevi.
Validacija – potvrđivanje pružanjem objektivnog dokaza da su ispunjeni zahtevi za specifičnu predviđenu upotrebu ili primenu.
Preispitivanje – aktivnost koja se preduzima da bi se utvrdile pogodnost, adekvatnost i efektivnost predmetne materije za postizanje postavljenih ciljeva.
Provera – sistematičan, nezavisan i dokumentovan proces za dobijanje dokaza provere i njegovo objektivno vrednovanje da bi se utvrdio stepen do kojeg su ispunjeni kriterijumi provere.
Proverivač – osoba sa pokazanim ličnim osobinama i kompetentnošću da obavlja proveru.