ISO | Međunarodni Standardi

Konsalting i Implementacija

Konsalting

Konsalting je postao veoma važan segment u procesu unapređenja i razvoja poslovanja, potreba za stručnim i specijalizovanim savetima raste kako kod nas tako i međunarodnim okvirima. Biznis se danas suočava sa mnoštvom novih izazova i pod stalnim je pritiskom koji zahtevaju  unapredjenje dela operacija koje se bave upravljanjem rizika. Neophodno je na vreme sagledati i poboljšati performanse i unaprediti razvoj održivih strategija za postizanje organizacijske otpornosti-elastičnosti.

Naši konsultanti donose nasledje najbolje prakse i trendove savremenog poslovnog sveta, posedujemo znanje i iskustva da pomognemo klijentima da unaprede svoje poslovanje i operacije.Poslovni svet se konstantno razvija i menja, a uz to dolaze novi izazovi za organizaciju. Od geografskih i regulatornih pitanja, upravljanja u kriznim periodima… pa do susreta sa novim kulturnim zahtevima.  Danas je menadžment  više nego ikada  do sada pod stalnim pritiskom da na vreme predvidi i osmisli modele upravljanja rizicima, da poboljša performanse i razvije  održivu strategiju.

Tržište je danas otovoreno i globalno,a borba za kupca sve okrutnija i teža. Od mnogo faktora  zavisi visina profita koji će organizacija ostvariti. U takvim kompleksnijim uslovima tržišne ekonomije i poslovanja, uz razvoj novih metoda i tehnika za unapređenje organizacije, inovativnih novih procesa, upravljanja ljudskim resursima i dr.., mnogi vlasnici i menadžeri primorani su da eksterno angažuju konsultante kako bi održali korak sa razvojem poslovnih praksi i uvećali svoje šanse na tržištu.

R&D IMS Centar Vam pruža usluge poslovnog konsaltinga iz više oblasti; primene i implementacije međunarodnih standarda, definisanja organizacione strukure i sistematizacije radnih mesta, razvoja prodajnih aktivnosti, usklađivanja sa zakonskim propisima iz određenih oblasti, primene pravila bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, finansija i mnogih drugih …. , pomoć i savete u pogledu izbora sertifikacionog tela, internog i eksterng audita …

Unapredite svoje poslovanje

Da bi se postigli zacrtani ciljevi organizacije moraju da se fokusirajau na kvalitet, konstantan rast i da na vreme unaprede svoje operacije, te da konstantno prilagodjavaju svoju strategiju i usmeravaju je ka željenom cilju i zahevima tržišta. Međutim sve češće se dešava, da se menadžment iz najboljih namera sa ciljem da pronađe odgovarajuće modele-rešenja, kako bi krenuo napred, okreće sanaciji štete, a ne pronalaženju i rešavanju uzroka problema.

Naš zadatak je da na vreme sagledamo sve segmente koji su bitni za naše klijente, da  kroz identifikaciju-procenu operacija predvidimo moguće probleme i dodjemo do sistemskog rešenja. Veom bitno je da oni koji angažuju konsultanta budu svesni da će valjanost urađenog posla zavisiti i od njih samih, jer samo uz punu saradnju sa konsultantom mogu se očekivati najbolji rezultati. Konsultant ima zadatak da usmerava na oblasti i zadatke koji se moraju ispuniti kako bi se usaglasili sa nekim zahtevima (zakonima, standardima i slično) ili sa internim ciljevima organizacije.  Naravno to podrazumeva i pojašnjenje tih zahteva i aktivno učestvovanje konsultanta u razvoju procedura, izradi neke dokumentacije i slično. Ukoliko organizacija nema tehničkih uslova za izradu i/ili štampu dokumenata, konsultant treba da se postara da ih organizacija obavezno dobije (u elektronskoj ili papirnoj formi).

ISO-ORG-RS-LOGO-001

Implementacija

Implementacija standarda ili nekog proces je veoma važan korak za otpornost organizacije. Implementacija standarda ili procedure predstavlja proces utvrđivanja odredbi za opštu i višestruku upotrebu u vezi sa postojećim ili budućim potrebama, a radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti u određenoj oblasti. Rezultati ovog procesa su standardi kao zvanična dokumenta sa zahtevima koji se odnose na proizvod, proces u kome proizvod nastaje ili preduzeće kao poslovni sistem osnovan radi obavljanja određene delatnosti koja stvara vrednost (proizvod ili uslugu) za tržište (korisnike i krajnje kupce) i za vlasnike.

Otpornost organizacije je “sposobnost da predvidi, na vreme pripremi, odgovori i prilagodi se tržišnim promenama i naglim poremećajima, kako bi preživeli i napredovali.” Ovakav pristup prevazilazi sam koncept upravljanja rizicima, i predstavlja više holistički pogled na poslovno zdravlje i uspeh jedne organizacije.  Elastična organizacija je ona koja ne preživljava samo na dugi rok, već cveta – prolazi test vremena i zahteve moderne ekonomije. Otpornost organizacija je strateški imperativ za organizaciju koja ima za cilj da napreduje u današnjem dinamičnom i povezanom svetu. To nije jednkratan postupak, već proces koji se postiže i uspostavlja tokom vremena i dugoročno evoluira i razvija. Potpuna otpornost jedne organizacije zahteva usvajanje dobrih navika i iskustva , ali i najbolje prakse konsultanata i spoljnih saradnika, da se uspostave procedure za unapređenje poslovanja kroz izgradnju novih znanja , edukaciju i osposobljenost  kadra u svim aspektima organizacije.

Kako bi se pomogli našim klijentima u sve većim i zahtevnijim poslovnim izazovima, naši konsultanti implementiraće standard u vašu organizaciju, izvršiti procenu, izgraditi i poboljšati vaše interne i eksterne poslovne procdure, identifikovati, po potrebi unaprediti i postaviti nedostajuće procese, edukovati ljude da pruže najbolje u praksi.