ISO | Međunarodni Standardi

Lista Akreditovanih Sertifikacionih tela u Srbiji

REGISTAR AKREDITOVANIH TELA U SRBIJI 

Akreditaciono telo Srbije (ATS) vodi javni Registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti koji sadrži najmanje sledeće podatke:

1. akreditacioni broj;
2. naziv i adresu akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti, uključujući i naziv svake lokacije na kojoj se obavljaju poslovi ocenjivanja usaglašenosti koji su akreditovani;
3. ime i kontakt podatke lica za kontakt;
4. datum prve i poslednje akreditacije;
5. podatke o obimu akreditacije, što uključuje i skraćeni i ukupni obim akreditacije;
6. podatke o promenama statusa akreditacije akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti koje su nastale tokom važenja akreditacije zbog proširenja, smanjenja, suspenzije ili ukidanja akreditacije.

Registar se može pretraživati po:

– vrsti akreditacije (laboratorije za ispitivanje SRPS ISO/IEC 17025/SRPS EN ISO 15189, laboratorije za etaloniranje SRPS ISO/IEC 17025, kontrolna tela SRPS ISO/IEC 17020, sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda SRPS ISO/IEC 17065, sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta SRPS ISO/IEC 17021, sertifikaciona tela za sertifikaciju osoba SRPS ISO/IEC 17024, provajderi za ispitivanje osposobljenosti SRPS ISO/IEC 17043)

– akreditacionom broju (01-xxx za laboratorije za ispitivanje, 02-xxx za laboratorije za etaloniranje, 03-xxx za medicinske laboratorije, 04-xxx za sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, 06-xxx za kontrolna tela, 07-xxx za sertifikaciona tela za sertifikaciju osoba, 08-xxx za sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta)

– bilo kojoj reči koja se nalazi u obimu akreditacije (kao što je metoda ispitivanja, predmet ispitivanja/kontrolisanja, referentni dokument – pravilnik, standard (npr. EN 12899), itd.)

– nazivu ili adresi tela za ocenjivanje usaglašenosti.

 

Sertifikaciono telo predstavlja organizaciju čiji je zadatak da na kompetentan, dosledan i nepristrasan način obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta (kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću i zdravljem na radu, bezbednošću prehrambenih proizvoda …) sa odgovarajućim standardima. Kada je sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima predmetnog standarda, sertifikaciono telo izdaje potvrdu, odnosno sertifikat. Zadatak i cilj sertifikacionog tela je da ispita, proceni, sertifikuje i proveri preduzeća svih delatnosti, kao i institucije, prema odgovarajućim standardima ili tehničkim direktivama i propisima.

Sertifikacija predstavlja postupak utvrđivanja da proizvod, usluga, organizacija ili pojedinac ispunjavaju zahteve relevantnog standarda. Postupak sertifikacije – ocena usaglešanosti se završava zvaničnom potvrdom – sertifikatom o usaglašenosti, i upisom imaoca sertifikata u relevantan registar. Ocenjivanje usaglašenosti predstavlja postupak vrednovanja proizvoda ili usluge, procesa, sistema, osobe ili organizacije u odnosu na zahteve standarda ili u odnosu na tehničke propise, radi: potvrđivanja da proizvod ispunjava zadati nivo kvaliteta ili bezbednosti, pružanja neposredne ili posredne informacije korisniku o karakteristikama i funkcionisanju proizvoda, povećanja poverenja kupaca i regulatornog – nadležnog državnog tela u proizvod, potkrepljivanja tvrdnji o proizvodu koje se koriste u njegovom reklamiranju i obeležavanju.

Sertifikat predstavlja pisanu garanciju izdatu od strane nezavisnog sertifikacionog tela, koji se izdaje nakon što se revizijom utvrdi da je određeni sistem, proizvod ili usluga u skladu sa zahtevima navedenih u standardu.

Korišćenje termina “akreditacija” kao alternative za sertifikaciju ili registraciju je greška, jer to znači nešto drugo. Jednostavno rečeno, akreditacija praktično predstavlja sertifikaciju sertifikacionog tela.

Samo sertifikati izdati od strane akreditovanih sertifikacionih tela imaju potvrđen i važeći kredibilitet .

U nastavku se nalazi referentni abecedni spisak sertifikacionih tela u Srbiji. Trenutno stanje ili izmenu baze možete u svakom momentu proveriti u bazi ATS-a! Baza je trenutno u fazi unapređenja, te svakodnevno očekujte nove unose, odnosno predstavljanje novih preduzeća koja vrše sertifikaciju sistema menadžmenta.

Najlakši način da stupite u kontakt sa izabranom sertifikacionom kućom !

Naše odeljenje za podršku klijentima će Vam pomoći da stupite u kontakt sa predstavnikom sertifikacione kuće koju izaberete i unesete u aplikacioni formular! Pored naziva sertifikacione kuće u polje poruka obavezno navedite kratak opis i naziv firme (web link prezentacije) kao i delatnost kojom se bavite,  koji ISO standard vas interesuje da sertifikujete kako bi vas što preciznije uputili na predstavnika i pružili precizne informacije.

Ime i prezime (obavezno polje)

Vaša Email adresa (obavezno polje)

Kontakt telefon (obavezno polje)

Sertifikaciona kuća (obavezno polje)

Poruka

 

  1. Bureau Veritas
   Osnovan 1828, Bureau Veritas je međunarodna grupacija specijalizovana za poslove inspekcija, analize, provere i sertifikacije proizvoda, infrastrukture (zgrade, industrijske lokacije, opremu, brodove itd.) i menadžment sistema u odnosu na regulative ili standarde. 

   Opširnije …

  2. Cert plus
   Cert plus je osnovan 2009. godine u Nišu kao Agencija za inženjering sistema menadžmenta i bavili smo se Inženjeringom i Sertifikacijom sistema menadžmenta kao ovlašćeni predstavnik i partner sertifikacione kuće iz Češke Republike “LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.” , akreditovana od strane ČAI (Češki Akreditacioni Institut), sa kojom i danas veoma uspešno sarađujemo, na šta smo veoma ponosni, kao I na činjenicu da izdajemo međunarodno priznate sertifikate za sisteme menadžmenta (ISO standarde). 

   Opširnije…

  3. Certop CO
   Kompanija CERTOP, kao posrednik stručnosti i pouzdanosti sa međunarodno priznatim sertifikatima i visokoprofesionalnim kvalitetom usluga, svojim poslovnim partnerima doprinosi konkurentnosti i direktno potpomaže u procesu integracije na međunarodno tržište. 

   Opširnije…

  4. Kvalitet a.d.
   Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet“ Niš je osnovano 1981. godine i prva je organizacija u Srbiji koja je akreditovana od strane tadašnjeg Jugoslovenskog akreditacionog tela (JUAT), prethodnika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za ispitivanja i sertifikaciju proizvoda. 

   Opširnije…

  5. Management Systems Certification d.o.o. (Licensed Partner of DEKRA)
   Management Systems Certification (MSC) d.o.o. je nezavisna organizacija koja se bavi proveravanjem i sertifikovanjem sistema menadžmenta organizacija u svim industrijskim sektorima. 

   Opširnije…

  6. Quality Austria Center
   Quality Austria Center d.o.o. (QAC) je regionalna kancelarija renomirane međunarodno priznate sertifikacione kuće Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, prisutne u 40 zemalja u svetu, a među njima i u Srbiji od 2008.g. 

   Opširnije…

  7. RS Cert
   Centar RS CERT je sertifikaciona kuća za sertifikaciju sistema menadžmenta.
   Ovlašćeni smo predstavnik i partner sertifikacione kuće TÜV NORD CERT Gmbh, koja je akreditovana od strane nemačkog akreditacionog tela DAKSS (članice EA i IAF). 

    Opširnije…

  8. SGS
   SGS Grupa (Société Générale de Surveillance) iz Ženeve posluje od 1878. godine, zapošljava više od 64.000 eksperata u oko 150 zemalja, u 800 filijala i 350 laboratorija na svih šest kontinenata i predstavlja najveću svetsku kompaniju za verifikaciju, kontrolisanje i sertifikaciju kvaliteta.
    

   Opširnije…

  9. SIQ
   SIQ – Slovenački institut za kvalitet i metrologiju je profesionalna, nezavisna i nepristrasna institucija koja pruža integrisana rešenja u oblasti ocenjivanja sistema menadžmenta, ispitivanja i sertifikacije proizvoda, metrologije, kontrole tehnologije igara na sreću i obrazovanja.

   Opširnije…

  10. StandCert
   StandCert d.o.o. Beograd, privredno društvo za sertifikaciju i nadzor, osnovano je 2008-11-26. Upisano je u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.
   Osnovna delatnost StandCert d.o.o. je:
   • sertifikacija sistema menadžmenta
   • obuka u oblasti tumačenja zahteva standarda
   • obuka za interne provere 

   Opširnije…

  11. TMS CEE (Cooperation partner of TÜV SÜD)
   TMS CEE, kao partner TÜV SÜD AG promoviše i podstiče povećanje znanja u zemljama Centralne i Istočne Evrope kroz podršku privrednim subjektima u prilagođavanju evropskom zakonodavstvu i ispunjavanju zahteva evropskih i drugih standarda pri izvozu proizvoda i usluga. TMS CEE ima 20 stalno zaposlenih, koji rade u kancelarijama u Beogradu, Novom Sadu i Banjaluci. 

   Opširnije…

  12. TÜV Rheinland InterCert
   TÜV Rheinland Group je jedno od vodećih svetskih sertifikacionih tela osnovano 1872. godine sa sedištem u Kelnu, a usmereno na pružanje tehničkih usluga. TUV Rheinland Group ima 17.000 zaposlenih na 500 lokacija u 65 zemalja.
   TÜV Rheinland InterCert d.o.o., kao članica grupacije posluje od 2006. godine. 

   Opširnije…

  13. YUQS
   JUQS – Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. osnovano je u martu 1997. godine, kao sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine.
   JUQS je nezavisna, nepristrasna i neprofitna organizacija, koja teži da svoje usluge učini pristupačnim za sve klijente. 

   Opširnije...