ISO | Međunarodni Standardi

ISO – Sertifikat

ISO SERTIFIKAT

Danas se više nego ikada regionalna privreda se okreće spoljnim tržištima – Evropska Unija predstavlja najbliže potencijalno tržište koje se sastoji od 500 miliona ljudi. Prodaja na ovom tržištu je izuzetno konkurentan posao koji podrazumeva povećano oslanjanje na međunarodno prihvaćene procedure i standarde radi sticanja uporišta i garancije kvaliteta usluga i proizvoda.

U uslovima poslovanja na Evropskom tržištu kvalitet igra značajnu ulogu ne samo u obezbeđivanju novih tržišta, već i u zadržavanju postajećih. Zato ISO standardi dolaze do izražaja jer kupci sadašnjice, ne samo da očekuju kvalitetan proizvod, već zahtevaju i dokaz ISO SERTIFIKAT da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode ili pruži kvalitetnu uslugu, ali i da svoje procese kontroliše kroz nezavisna akreditovana sertifikaciona tela i njihov stručni kadar. Obezbeđenje ovog dokaza (SERTIFIKAT – ISO STANDARD) bi trebalo da predstavlja prvorazredni cilj za svaku kompaniju koja drži do svog imidža i ima visoke pretenzije kad su u pitanju nova tržišta.

Usvajanje ISO standarda za poslovne korisnike znači da dobavljači mogu da baziraju razvoj svojih proizvoda i usluga na specifikacijama koje imaju široku prihvaćenost u njihovim sektorima, ili drugim rečima poslovni subjekti koji koriste međunarodne standarde mogu da se takmiče sa konkurentima na tržištima širom sveta. Za državne uprave, međunarodni standardi obezbeđuju tehnološku i naučnu bazu koja omogućava kreiranje zdravstvenog, bezbednosnog, ekološkog i pravnog okvira. Za potrošače, postojanje globalne kompatibilnosti tehnologija koja se postiže primenom međunarodnih standarda na razvoj proizvoda i pružanje usluga donosi mogućnost značajno šire ponude, kao i pozitivne efekte konkurentske borbe izmedu dobavljača. Pored toga, sama činjenica da proizvod ili usluga odgovara međunarodnim standardima pruža garanciju bezbednosti, kvaliteta i pouzdanosti a samim tim neku i vrstu sigurnosti za potrošače.

Implementacija nekog standarda i njegova sertifikacija Vam pruža mogućnost unapređenja poslovanja, dokaz ovoj činjenice je da je do sada je u Svetu, Srbiji sertifikovan veliki broj preduzeća prema zahtevima standarda sistema menadžmenta kao što su ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000, itd. i da se na ovoj listi nalaze sve uspešne kompanije koje drže do kvaliteta i svojih kupaca.

Ova preduzeća su uložila vreme, naporan rad i resurse kako bi obavila proces implementacije, a potom i  sertifikacije u cilju unapređenja svog sistema i poslovnih aktivnosti. Na žalost često se dešava da su firme nedovoljno informisane, te u svom nastojanju da se sertifikuju što povoljnije, preduzeća ponekad padnu u iskušenje da koriste “prečice” i tako smanje troškove, jer smatraju da je na kraju ipak “važan sertifikat, a ne ko ga je izdao”. Neka preduzeća će shvatiti da, nakon što su koristila usluge sertifikacionih tela, koje nije akreditovao, korist od sertifikacije možda neće ispuniti njihova očekivanja, a često i da su konsultantske usluge bile ne primerene njihovim potrebama i očekivanjma.

Na kraju ostaje otvoreno pitanje – da li takva preduzeća mogu biti sigurna da će se utrošeno vreme, energija i troškovi isplatiti? Zato je naša preporuka da koristite usluge proverenih i dokazanih konsultanata u procesu implementacije, čije je iskustvo i znanje provereno, pozitivno ocenjeno od strane akreditovane sertifikacione kuće i da audit prepustite akreditovanim sertifikacionim kućama!

Uticaj standarda kvaliteta na svakodnevne aktivnosti je često neprimetan, ali on pruža ogroman doprinos gotovo svim aspektima našeg života. Svi mi unapred podrazumevamo da će proizvod koji kupimo kvalitetom odgovarati našim zahtevima, da će biti kompatibilan sa uređajima koje već posedujemo, da će ispunjavati pretpostavljene kriterijume bezbednosti, pouzdanosti i efikasnosti, kao i da će obezbeđivati svaku od tih pogodnosti po odgovarajućoj ceni. Benefiti od implementacije i sertifikacije ISO 9001 standarda su više nego vidljivi i postali su podrazumevani zahtev svakog kupca.  

Sada su više nego jasani značaj i potreba za standardom,  ako uzmemo za primer da je za sada jedini međunarodno priznat dokaz kvaliteta sertifikat Sistema menadžmenta kvaliteta – ISO 9001 koji izdaje i sertifikuje akreditovano sertifikaciono telo.


ISO STANDARD

Standardizacija predstavlja proces utvrđivanja odredbi za opštu i višestruku upotrebu u vezi sa postojećim ili budućim potrebama, a radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti u određenoj oblasti. Rezultati ovog procesa su standardi kao zvanična dokumenta sa zahtevima koji se odnose na proizvod, proces u kome proizvod nastaje ili preduzeće kao poslovni sistem osnovan radi obavljanja određene delatnosti koja stvara vrednost (proizvod ili uslugu) za tržište (korisnike i krajnje kupce) i za vlasnike.

Standard je dokument u kome se definišu pravila, smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate (proizvod ili usluga mogu biti taj rezutat) radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti. Primena standarda je dobrovoljna. Usaglašenost sa standardima postaje obavezna za proizvođača samo ako se na standard poziva ugovor između prizvođača-isporučioca i kupca ili tehnički propis.

Tehničkim propisima država obezbeđuje očuvanje javnog interesa, za koji je nadležna po osnovu Ustava, kao najvišeg pravnog akta. Javni interes je očuvanje bezbednosti i zdravlja potrošača, očuvanje biljnog i životinjskog sveta i životne sredine. Poštovanje i primena tehničkih propisa je zakonski obavezna.


ISO standardi serije 9000 – Korak u budućnost !

Porodica standarda ISO 9000 prvenstveno je bazirana na upravljanju kvalitetom. U praksi to znači da organizacija treba da ispoštuje određene principe kvaliteta: Organizacija usmerena prema potrošaču. Celokupna organizacija razume potrebe i očekivanja potrošača u vezi sa proizvodima, isporukom, cenom ili pouzdanošću i nastoji da održi trajne veze sa korisnicima proizvoda ili usluga.

Kao što se vidi, principi na kojima se bazira ISO standard serije 9000 su prilično opšteg tipa i odnose se na način na koji su organizovani procesi unutar organizacije. To praktično znači da se u svakom trenutku zna: ko, kako, kada i gde obavlja aktivnosti vezane za optimalno funkcionisanje poslovnog sistema radi obezbeđenja kvaliteta. Pored toga, koristi uvođenja sisterna kvaliteta su i povećanje profita poslovnog sistema, smanjenje troškova poslovanja, povećanje nivoa kvaliteta proizvoda i usluga, uklanjanje barijera za poslovanje na domaćem i svetskom tržištu, mogućnost povećanja cene prodaje na domaćem i svetskom tržištu na osnovu kvaliteta, povećanje cene poslovnog sistema pri promeni vlasništva, smanjenje cene koštanja proizvoda i usluga koja se ostvaruje kroz smanjenje troškova za kvalitet, ostvarivanje zahteva tržišta,povećanje konkurentske sposobnosti poslovnog sistema.. U seriji standarda ISO 9000 postojali su sledeći „podsistemi”:

1

ISO 9001 – primenjuja se u poslovnim sistemima gde upravljanje kvalitetom počinje istraživanjem i završava se u fazi upotrebe, odnosno tamo gde se proizvod u sistemu razvija od ideje do faze postupotrebe.
 
2

ISO 9002 – odnosi se na poslovne sisteme čije aktivnosti upravljanja kvalitetom započinju u fazi proizvodnje, a završavaju se u fazi upotrebe, odnosno u sistemima koji nemaju projektovanje i razvoj (npr. rade po licenci).
3

ISO 9003 – projektovanje i atestiranje sistema kvaliteta u poslovnim sistemima čije aktivnosti upravljanja kvalitetom započinju u fazi kontrole, a završavaju se u fazi upotrebe, odnosno u sistemima koji rade završnu ugradnju i kontrolu.
 
4

ISO 9004 – primena elemenata standarda u projektovanju i uvođenju sistema kvaliteta u preduzeću, a radi obezbeđenja kvaliteta.

WELCOME TO FUTURE

Standardi 9001, 9002 i 9003 su obavezni za dobijanje sertifikata, a standard 9004 sadrži preporuke koje treba implementirati. Još se kaže i da ISO 9004 služi za interno obezbeđenje kvaliteta, a 9001, 9002 i 9003 za ekstemo. Još 2000. godine su svi ovi standardi zamenjeni serijom ISO 9001:2000, tako da od te godine ne postoje standardi 9002, 9003 i 9004.

Važno je istaći da su standardi familija ISO 9000 i ISO 14000 stekli i svetsku reputaciju kao generički standardi sistema menadžmenta, što znači da se mogu primeniti na bilo koju organizaciju nevezano od veličine, finalnog proizvoda ili usluge, na bilo koji sektor ili aktivnost kojim se organizacija bavi, kao i na bilo koju organizaciju nevezano od toga da li se radi o poslovnoj organizaciji, javnoj organizaciji ili vladinom ogranku.

ISO standard serije 9000 je doživeo reviziju 15. decembra 2000. godine i od tada svi standardi iz serije 9000 dobijaju sufiks „2000”, a isti je ažuriran 2015 i nosi naziv ISO 9001:2015.

„Sistem menadžmenta” odnosi se na organizacionu strukturu za upravljanje sopstvenim procesima ili aktivnostima, koji transformišu resurse u proizvode ili usluge koji zadovoljavaju ciljeve organizacije, kao što su zadovoljavanje zahteva potrošača za kvalitetom, usaglašavanje sa propisima ili ispunjavanje ciljeva zaštite životne sredine. Niti jedan niti drugi standard nisu obavezni za implementiranje, ali je sam napor organizacije uložen ka ostvarenju zahteva koji propisuju ovi sistemi kvaliteta jasna garancija svim zainteresovanim stranama da je organizacija svesna svoje pozicije u okruženju i da je spremna da investira u sistematičan i permanentan rad kako bi se ciljevi organizacije ostvarili na zadovoljstvo uprave, potrošača, poslovnih partnera, administrativnih vlasti i drugih zainteresovanih strana, uz očuvanje i unapredenje životne sredine.

Organizacije koje se upuste u uvođenje ovih sistema upravljanja mogu da računaju da će na duži rok moći da isporuče kvalitetne i konkurentne proizvode kako na domaćem tako i na inostranim tržištima, uz sistematsko postizanje i održavanje saglasnosti sa ekološkim zakonima i regulativama u svojoj industriji i vezanim granama industrije. Pored toga, organizacija se postavlja u puno povoljniji položaj u kontaktima sa vladinim institucijama. Potrošačima se demonstrim da je spremna da ponudi proizvod ili uslugu koja je u skladu sa smanjenjem negativnog uticaja na okolinu, umanjuju se cene osiguranja, potrošnja energije i drugih resursa, samim tim dolazi se i do prednosti na tržištu.

Sertifikacija pruža mogućnost unapređenja poslovanja!

Do sada je u Srbiji sertifikovan veliki broj preduzeća prema zahtevima standarda sistema menadžmenta kao što su ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000, itd. Ova preduzeća su uložila vreme, naporan rad i resurse kako bi obavila proces sertifikacije u cilju unapređenja svog sistema i poslovnih aktivnosti. U svom nastojanju da se sertifikuju, preduzeća će ponekad pasti u iskušenje da koriste “prečice” i tako smanje troškove, jer smatraju da je na kraju ipak “važan sertifikat, a ne ko ga je izdao”. Neka preduzeća će shvatiti da, nakon što su koristila usluge sertifikacionih tela, koje nije akreditovao, korist od sertifikacije možda neće ispuniti njihova očekivanja.

Na kraju ostaje otvoreno pitanje – da li takva preduzeća mogu biti sigurna da će se utrošeno vreme, energija i troškovi isplatiti?

Koja je razlika između akreditacije i sertifikacije?

Sertifikacija je potvrda kojom „treća strana“ potvrđuje usklađenost sistema menadžmenta, proizvoda ili osoba sa zahtevima određenog tehničkog propisa, standarda ili specifikacije. S druge strane, akreditacija je formalno priznavanje kompetentnosti za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti (ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja ili sertifikacije) u skladu sa određenim standardima što potvrđuje nadležno nacionalno akreditaciono telo.

Sledeći primer objašnjava ključne razlike između akreditacije laboratorije, koja obavlja poslove ispitivanja/ etaloniranja, i sertifikacije sistema menadžmenta te iste laboratorije:

• kod akreditacije u skladu sa standardom ISO/IEC 17025 naglasak je na proveri tehničke kompetentnosti laboratorije za određenu grupu ispitivanja ili etaloniranja. Ovaj standard uključuje i zahteve za kompetentnost laboratorije na osnovu kojih se daju mišljenja i tumačenja rezultata ispitivanja kada je to neophodno;

• sertifikacija sistema menadžmenta laboratorije se odnosi na sertifikovan sist menadžmenta u skladu sa npr. standardom ISO 9001 i, u odnosu na akreditaciju, ovde je naglasak na uspostavljanju usklađenosti rada laboratorije sa zahtevima sistema menadžmenta kvalitetom, dok sertifikaciju u tom slučaju ne bi trebalo tumačiti kao dokaz tehničke kompetentnosti laboratorije zahvaljujući kojoj ona dolazi do validnih podataka ili rezultata. Sertifikacija sistema menadžmenta se primenjuje na sve subjekte bez obzira na vrstu, veličinu, proizvod/uslugu koju pružaju.

Sertifikacija pruža mogućnost unapređenja poslovanja

Do sada je u Srbiji sertifikovan veliki broj preduzeća prema zahtevima standarda sistema menadžmenta kao što su ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000, itd. Ova preduzeća su uložila vreme, naporan rad i resurse kako bi obavila proces sertifikacije u cilju unapređenja svog sistema i poslovnih aktivnosti.U svom nastojanju da se sertifikuju, preduzeća će ponekad pasti u iskušenje da koriste “prečice” i tako smanje troškove, jer smatraju da je na kraju ipak “važan sertifikat, a ne ko ga je izdao”. Neka preduzeća će shvatiti da, nakon što su koristila usluge sertifikacionih tela, koje nije akreditovao ATS, korist od sertifikacije možda neće ispuniti njihova očekivanja. Na kraju ostaje otvoreno pitanje – da li takva preduzeća mogu biti sigurna da će se utrošeno vreme, energija i troškovi isplatiti?

 

Zašto treba koristiti usluge akreditovanog sertifikacionog tela?

U ovom delu možete da saznate kako da smanjite stepen rizika korišćenjem usluga sertifikacionog tela koje je akreditovalo Akreditaciono telo (Srbije – ATS). Svaka yemlja ima svoje zvanično nacionalno akreditaciono telo,  tako je i ATS osnovano od strane Republike Srbije, kome su povereni poslovi ocenjivanja tehničke kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti (u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima) koja obavljaju usluge ispitivanja, etaloniranja, sertifikacije i kontrolisanja.

Mnogo je razloga zbog kojih bi trebalo da koristite usluge akreditovanih sertifikacionih tela od kojih su najvažnije:
• smanjenje stepena rizika – ukoliko želite da sertifikujete svoj proizvod, osoblje ili sistem menadžmenta budite obazrivi prilikom izbora sertifikacionog tela kako bi ono na pravi način zadovoljilo vaše potrebe, a sama sertifikacija doprinela povećanju konkurentnosti i plasmanu roba ili usluga vašeg preduzeća. Korišćenjem usluga akreditovanog sertifikacionog tela možete biti sigurni da ste sertifikacijom dokazali vašu usklađenost sa zahtevima odgovarajućeg standarda;
• ušteda novca – korišćenje usluga akreditovanog sertifikacionog tela znači da plaćate manje za odgovarajuću ekspertizu i znanje. Kada koristite usluge sertifikacionog tela, koje nije akreditovano, postoji rizik da sertifikovani sistem neće zadovoljiti vaša očekivanja. Za razliku od neakreditovanih, akreditovana sertifikaciona tela pružaju korisnicima njihovih usluga potvrdu da je sertifikovani sistem menadžmenta u skladu sa međunarodnim standardima i da ne postoji rizik da dobijeni sertifikat neće biti odgovarajuće vrednovan na međunarodnom tržištu;
• rast reputacije i poslovne prepoznatljivosti – korisnici usluga akreditovanog sertifikacionog tela šalju poruku svojim klijentima da imaju ozbiljne tržišne namere i da ne žele da ugroze integritet svog poslovanja zbog sertifikacije. Korisnici njihovih usluga će veoma ceniti ovakav gest i time se povećava reputacija preduzeća;
• nove mogućnosti – preduzeća mogu poboljšati svoje performanse tokom procesa sertifikacije što otvara nove mogućnosti koje nisu ranije uočene;
• međunarodno priznavanje – punom primenom međunarodnih sporazuma sertifikati akreditovanih sertifikacionih tela biće međunarodno priznati, a na taj način će i naša preduzeća i proizvodi dobiti „ulaznicu“ na milionsko evropsko tržište;
• mogućnost sklapanja novih poslova – mnogo je primera gde se na tenderima od dobavljača zahteva da imaju sertifikovane sisteme menadžmenta i gde se naručilac radije opredeljuje za dobavljača kojeg je sertifikovalo akreditovano sertifikaciono telo.

Kako možete biti sigurni da se radi o akreditovanom sertifikacionom telu?

Postoji jednostavan način na koji možete proveriti da li sertifikaciono telo svoje poslove obavlja pouzdano, kompetentno i u skladu sa zahtevima relevantnih standarda – ukoliko se ono nalazi u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Ukoliko želite da koristite određene usluge sertifikacionih tela, morate prvo da utvrdite da li je to telo akreditovano.

Trebalo bi da tražite na uvid od akreditovanog sertifikacionog tela da li je tražena sertifikacija navedena u obimu akreditacije za koje je telo dobilo sertifikat o akreditaciji. Takođe, nacionalno akreditaciono telo svake zemlje (ATS u Srbiji) daje na korišćenje akreditovanim sertifikacionim telima simbol akreditacije koji ona mogu koristiti u svojim sertifikatima. Tek kada prikupite sve podatke, možete da donesete odluku o tome koje ćete sertifikaciono telo da odaberete.

Koje vrste sertifikacija postoje?

Kada je u pitanju nacionalno akreditaciono telo u Srbiji (ATS)  akredituje sledeće aktivnosti sertifikacionih tela:
1) sertifikacija proizvoda u skladu sa tehničkim zehtevima (propisi, standardi ili tehničke specifikacije) i usvojenim šemama sertifikacije;
2) sertifikacija sistema menadžmenta (sistem upravljanja kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću hrane, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i bezbednošću informacija i dr.) i
3) sertifikacija osoba (ocenjivači sistema menadžmenta kvaliteta i upravljanja životnom sredinom, zavarivači, lica koja obavljaju ispitivanja bez razaranja i dr.).

Napomena.

Ukoliko neko od područja nije navedeno kod ATS-a, sertifikaciona kuća koja bi vam trebala sertifikovati to polje, morala bi da bude akreditovana od strane drugog nacionalnog akreditacionog tela neke zemlje a koja u svom području ima to polje! Samo na taj način imate mogućnost da dobijete akreditovan sertifikat, a kao primer navodimo sistem ISO 50001 …