ISO | Međunarodni Standardi

ISO 9001 QMS

ISO 9001
Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem, kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. ISO 9001 serije standard se sastoji od:

ISO 9000 – Osnove i rečnik: predstavlja koncept sistema upravljanja kao i terminologiju koja se koristi
ISO 9001 – Zahtevi: kriterijumi koji moraju da se ispune ukoliko želite da radite u skladu sa standardom i dobijete sertifikat.
ISO 9004 – Smernice za poboljšanje performansi: na osnovu osam principa menadžmenta kvalitetom one se koriste od strane višeg menadžmenta kao okvir za usmeravanje organizacije uzimjuci u obzir potrebe svih zainteresovanih strana, a ne samo klijenata.

Važna informacija
Organizacija ISO ne vrši implementaciju ili sertifikacija !

U ISO-u, razvijaju međunarodne standarde, kao što su ISO 9001 i ISO 14001 …, ali nisu uključeni u njihovu sertifikaciju ili implementaciju, i ne izdaju sertifikate. To obavljaju nezavisna konsultantska tela za implementaciju i nezavisne sertifikaciska tela, što znači da firma ili organizacija ne mogu biti sertifikovane od strane ISO-a.

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom je međunarodni standard čiji je primarni cilj zadovoljenje potreba korisnika. Primenljiv je na sva preduzeća, bez obzira na tip, veličinu organizacije ili proizvode / usluge koje organizacija pruža. Svrha Sistema menadžmenta kvalitetom ili ISO 9001:2015 su efikasnost i funkcionalnost što organizaciji omogućava dosledno obavljanje proizvodnje i pružanje usluga, u skladu sa potrebama potrošača i zakonskim zahtevima.

Sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 standardu, počiva na osam principa upravljanja. Ovi principi se mogu koristiti od strane menadžmenta, kao okvir za usmeravanje organizacije u pravcu poboljšanja performansi. Principi su izvedeni iz kolektivnog iskustva i znanja stručnjaka širom sveta koji učestvuju u radu Tehničkog komiteta ISO/TC 176 (Upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta), koji je odgovoran za razvijanje i održavanje ISO 9001 standarda.

Svrha standarda je povećanje efektivnosti i efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Takođe, definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Na ovaj način znatno se olakšava Vaše poslovanje uz istovremeno usaglašavanje sa potrebama kupca. Ovakav model povećava poverenje klijenata u vaš proizvod / uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

Svaka organizacija je jedinstvena ali se uočavaju koristi nakon implementacije sistema menadžmenta kvaliteta:

Organizacija će imati bolje poslovanje na tržištu ukoliko kreira i zadrži zadovoljne kupce, samo ako u svojoj ponudi poseduje proizvode ili usluge koji odgovaraju potrebama, zahtevima i očekivanjima kupaca. Uvođenjem standarda ISO 9001 usvajate novi način poslovanja koji omogućava korišćenje principa u cilju zadovoljstva kupca.

Značaj kvaliteta danas, postaje sve veći zbog konkurentnosti na svetskom tržištu. Za razvoj na tom tržištu često nije dovoljan samo kvalitet već i međunarodno priznat dokaz kvaliteta u vidu sertifikata ISO 9001. U poslovnom svetu, to je osnova poverenja, ne samo kupaca već vaših budućih partnera. Partnerstva ili strateška povezivanja su uslov opstanka na internacionalnom tržištu. Biti deo strateške mreže ili sistema, znači imati prednost, a sertifikat ISO 9001 je ulaznica za njih.

Međunarodno priznat sertifikat predstavlja garanciju da funkcionisanje organzacije i rezultati rada odgovaraju domaćim i međunarodnim očekivanjima.

Namena ISO 9001

ISO 9001 se može implementirati u sve organizacije koje žele da unaprede i poboljšaju model upravljanja, bez obzira na veličinu ili delatnost organizacije. Pored toga, ISO 9001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta kao što su ISO 45001 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i ISO 14001 Bezbednost i Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine. Oni dele mnoge principe tako da se mogu integrisati.

Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Ovakav model povećava poverenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

Benefiti implementacije ISO 9001:2015 standarda

ISO 9001 precizira osnovne zahteve za sistem upravljanja kvalitetom, koje organizacija mora da ispuni kako bi pokazala svoju sposobnost da svoje proizvode dosledno proizvodi (koji uključuju usluge), čime povećavaju zadovoljstvo korisnika i ispunjavaju važeću zakonsku regulativu. Kao najznačajne prednosti mogu se izdvojiti: sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i što je još važnije potencijalnih klijenata, poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti, usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata, postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata, povećanje zadovoljstva klijenata, pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava, stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu, dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog sertifikacionog tela, mogućnost učestvovanja i nadmetanja na tenderima.

Implementacija ISO 9001 standarda

Ukoliko organizacija ne poseduje stručni kadar za implementaciju rešenja u postupku implementacije ISO 9001 neophodna je stručna pomoć konsultanata. Celokupan proces razvijanja i implementacije Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS ili ISO 9001) mora biti dobro isplanirati i zahteva koordinaciju konsultanata i rukovodstva organizacije. Ovo najčešće podrazumeva rad sa klijentima po principu individualnog pristupa. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, a cilj je  nalaženje optimalnih rešenja. Ovakav pristup garantuje primenljivost QMS-a i njegovu adekvatnost veličini i organizacionoj strukturi organizacije.

Implementacija ISO 9001 je fazni proces.

Pripremne aktivnosti – Upoznavanje rukovodstva preduzeća sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema. Neophodno je izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću što obuhvata: organizacionu strukturu, sistematizaciju radnih mesta, internu i eksternu dokumentaciju, analize procesa, aktivnosti realizacije, način rada menadžmenta, imenovanje Menadžera kvaliteta .

Identifikacija poslovanja je sledeći korak kada konsultanti zajedno sa Menadžmentom preduzeća ili Menadžerom kvaliteta (u daljem tekstu Menadžer kvaliteta) definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

Definisanje osnovnih zahteva QMS predstavlja veoma važan korak kako bi se omogućilo da konsultanti zajedno sa Menadžer kvaliteta definišu: misiju – viziju preduzeća i politiku kvaliteta preduzeća. Definisanje procesa podrazumeva da konsultanti zajedno sa Menadžer kvaliteta vrše identifikaciju, popis, klasifikaciju, označavanje i međusobne veze procesa. Ukoliko neki procesi nisu definisani, u ovoj fazi se vrši popis istih i daje predlog rešenja.

Sistem menadžmenta kvalitetom mora biti dokumentovan što podrazumeva izradu svih neophodnih I standardom propisanih dokumenata sistema QMS-a. U skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti QMS-a: Poslovnik kvaliteta – opisuje kako organizacija zadovoljava zahteve ISO 9001, Procedure kvaliteta – opisuju metod putem kojih se upravlja procesima, Radne instrukcije – opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti.

Implementacija QMS-a podrazumeva da se usvojena rešenja i dokumenta QMS-a prezentuju zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumevanje ISO 9001. U okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje: upravljanju dokumentima, odgovornostima rukovodstva, definisanju ciljeva, sprovođenju obuke, upravljanju resursima (zaposleni, infrastruktura, radna sredina), sprovođenju prodaje, merenju i analizi i poboljšanju.

Interna provera se vrši sa ciljem da se proveri stanje poslovnog sistema u skladu sa zahtevima standarda. Osposobljeni proverivači QMS-a iz poslovnog sistema, obavljaju jednu ili više internih provera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema menadžmenta kvalitetom. Nakon interne provere, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mere, koje su identifikovane na internoj proveri.

Sertifikacija ISO 9001 predstavlja proveru uspostavljenog Sistema menadžmenta kvalitetom koje vrši izabrano nezavisno sertifikaciono telo. Naši kosultanti – ocenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj proveri.

Sertifikacija i kontinualno ocenjivanje ispunjenosti uslova

Nakon uspešno obavljen provere i izvršene sertifikacije kada nezavisni ocenjivač posećuje preduzeće I daej pozitivno mišljnje o ispunjenosti uslova prpisanih standardom, sledi PROVERA jednom godišnje, kako bi se ocenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtevima standard i dali se pridržava definisanih – implementiranih rešenja.

Održavanje sertifikovanog procesa vrši se interno, a za šta je zadužen menadžer kvaliteta. Kako bi održavali i konstantno unapređivali procese predlažemo da uz pomoć konsultanata vršite nezavisne periodične provere. Pružamo uslugu stalnog održavanja sistema menadžmenta, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje Sistema menadžmenta kvalitetom kao i celog poslovnog sistema.

ISO 9001:2015 | Sistem Menadžmenta Kvalitetom

ISO 9001:2015 | Sistem Menadžmenta Kvalitetom

U poredjenju sa predhodnim verzijama u ISO 9001:2015 promene idu od same strukture dokumenta koji su sad u skladu s novom strukturom koja donosi ujednačenu terminologiju i omogućava lakšu integraciju različitih sistema. Cilj je povećati jasnoću i dostupnost procesa a smanjiti prostor za proizvoljne interpretacije. Uz to izraz „proizvod“ zamenjen je s „roba i usluge“ kako bi se smanjila postojeća pristranost prema kompanijama koje se bave fizičkim proizvodima, te će u buduće ova norma biti primenjiva za organizacije svih vrsta.